ประวัติการนวดไทย

ประวัติการนวดไทย

การนวดไทยแผนไทยนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะการดูแลตนเองของคนไทยเรามาแต่ช้านาน  ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณเกิดจากสัญชาตญาณเบื้องต้นของการอยู่รอด  และเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  มักจะลูบไล้บีบคลำบริเวณดังกล่าว  ส่งผลทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง  เริ่มแรกก็เป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจ  ต่อมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุดหรือบางวิธีที่ได้ผลจึงเก็บไว้เป็นประสบการณ์  และกลายเป็นความรู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์จากบรรพบุรุษจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกๆ  จากครูสู่ลูกศิษย์  หรือจากเพื่อนสู่เพื่อน  เราเรียกผู้ที่ทำการนวดนี้ว่า หมอนวด  ซึ่งโดยนัยความหมาย  ผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย  โดยอาศัยการกด การคลึง หรือบีบไปตามอวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกาย  ความรู้ที่ได้จากการสะสมจากลักษณะต่างๆไปสู่ความสลับซับซ้อน  จนสามารถสร้างเป็นทฤษฎีการนวด  จึงกลายมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทบำบัดรักษาอาการโรคบางอย่างได้

การนวดไทยหรือการนวดแผนโบราณเป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย  ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของแพทย์แผนไทย  โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง กับการบีบ การดัด การดึงการ อบ ประคบ  ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อว่านวดแผนโบราณนั่นเอง

การนวดจึงเป็นศิลปะของการรักษาที่อบอุ่น  และให้ความรู้สึกที่ดีกับผู้ที่ได้รับการนวด ซึ่งได้รับความนิยมจากทุกชนชั้นในสังคมไทย  จนกระทั่งเรารับเอาวัฒนธรรมการรักษาแบบตะวันตกเข้ามาดูแลการเจ็บป่วย  ความรู้และความนิยมเกี่ยวกับการนวดไทยจึงได้รับการเรียนรู้และยอมรับในกลุ่มคนบางกลุ่มที่สนใจเท่านั้น

ปัจจุบันการนวดไทยได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น  คนหลายๆชาติที่รู้จักและเคยได้รับการนวดไทยต่างก็ชอบและสนใจที่จะเรียนรู้การนวดไทย กันมากขึ้น  จึงควรที่จะมีการวางรูปแบบการสอนและการถ่ายทอดความรู้การนวดไทยเพื่อให้ได้ผู้นวดที่มีความเข้าใจเรื่องการนวดอย่างถูกต้อง  และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดี  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการนวดให้ตัวเองลดให้ผู้อื่น  หรือเพื่อทำธุรกิจการนวดไทย หรือธุระกิจสปาก็จะมักจะมองหาอุปกรณ์สปาในการประกอบธุรกิจ  ซึ่งเป็นผลดีกับคนไทยที่ได้มีโอกาสสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  จากผลการผลิตอุปกรณ์สปา  จำพวก  เตียงนวดไทย เตียงสปา เป็นต้น

แชร์เนื้อหานี้