การนวดแก้อาการและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ

การนวดแก้อาการและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ
การนวดการรักษาโรคโดยสุขสัมผัสและการกดลงบนร่างกายอย่างมีระบบ และจากการที่นวดแผนไทยสามารถช่วยรักษา/บรรเทาอาการของโรคได้ส่งผลให้นวดแผนไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วนอกจากนี้ในการดดำเนินธุรกิจสปาและนวดแผนไทยยังมีข้อจำจำกัดเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพโดยมักเกิดปัญหาการแย่งซื้อตัวบุคลากรที่มีความสามารถและความรู้ในการนวดแผนไทยระหว่างผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันเองอุปกรณ์สปาการจัดสปาจะเน้นในเรื่องของบรรยากาศที่ดีมีวิวภูมิทัศน์ที่สวยงามและที่สำคัญจะมีการปรนิบัติที่ดีด้วยผู้เชี่ยวชาญรูปแบบของธุรกิจสปาแบบนี้จะมีการกระจ่ายที่ทั่วถึงและทั่วประเทศไม่ว่าเว้นจากหัวเมืองใหญ่ๆอาทิเช่นเชียงใหม่พัทยาเป็นต้นหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆและสถานที่ภายในห้องการให้บริการการเช็คถูทำความสะอาดห้องที่ให้บริการนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กับการดูแลอุปกรณ์สปา ควรจะมีการระบายให้ อากาศถ่ายเทเข้ามาภายในห้องเป็นประจำเพื่อลดปัญหากลิ่นอับภายในห้องที่ให้บริการ