รู้จักสรรพคุณของยาจำเป็นต้องรู้จักรสของยาก่อน

รู้จักสรรพคุณของยาจำเป็นต้องรู้จักรสของยาก่อน
สรรพคุณสมุนไพรทางเภสัช หมายถึงคุณสมบัติทางยาของเภสัชวัตถุที่กล่าวถึงตามหลักวิชาเภสัชกรรมไทย ระบุว่าก่อนที่จะรู้จักสรรพคุณของยาจำเป็นต้องรู้จักรสของยาก่อน เนื่องจากวิชาการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า รสของยาจะแสดงถึงสรรพคุณยา ดังนั้นเมื่อรู้จักรสของยาแล้วก็จะรู้จักสรรพคุณของยาอย่างกว้างๆได้ ในเรื่องของรสยานี้ตำรา สรุปได้คือโรคที่เกิดจากปถวีธาตุพิการ ให้แก้ ด้วยยารสฝาด รสหวาน รสมัน รสเค็มโรคที่เกิดจากอาโปธาตุพิการให้แก้ด้วยยารสเปรี้ยว รสเบื่อเมา รสขม ส่วนโรคที่เกิดจากวาโยธาตุพิการให้แก้ด้วยยารสสุขุม รสเผ็ดร้อน โรคที่เกิดจากเตโชภาพพิการให้แก้ด้วยยารสจืดรสเย็น และได้กำหนดตัวยาประจำชาติต่างๆไว้ คือดีปลีประจำปฐวี ธาตุเถาสะค้านประจำวาโยธาตุ รากชะพลูประจำอาโปธาตุ รากเจตมูลเพลิงประจำเตโชธาตุ และขิงแห้งประจำอากาศธาตุค่ะ ซึ่งตัวยาบางชนิด สามารถใช้ในการต้มเพื่อเข้ารับการอบตัวสมัยก่อนจะใช้เป็นกระโจมอกแต่ปัจจุบันจะนิยมใช้เป็นตู้อบสมุนไพร เพื่อสุขภาพค่ะ