ชนิดของสปาโดยทั่วไป  สปาที่สามารถเลือกให้เหมาะสมตามความต้องการใช้บริการแต่ละคน

พฤษภาคม 14, 2019 บทความสปา

ชนิดของสปาโดยทั่วไป  สปาที่สามารถเลือกให้เหมาะสมตามความต้องการใช้บริการแต่ละคน

นวดสปา ความหมายตามกรมประกอบโรคศิลป์ หมายถึง  สถานบริการเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นบริการหลัก เพื่อปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการรักษาตามหลักโภชนาการ การปรับพฤติกรรม และสร้างหลักสุขภาพด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนตะวันออก

1 สปาแบบวันเดียวหรือ Day Spa เป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในวันเดียวส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการต่างๆทางด้านความงามและการบำรุงดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายในของร่างกายซึ่งจะเป็นการ ผ่อนคลายความเครียดจากความเหนื่อยล้าในชีวิตประจำวัน

2 สปาแบบท่องเที่ยวเป็นรูปแบบการให้บริการสปาที่จัดข้ามคืนและเป็นโปรแกรมตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนอาจเป็น 2 วัน

3 วันหรือมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งในโปรแกรมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสปาเช่นการออกกำลังกายการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายการให้อาหารเพื่อสุขภาพการลดความตึงเครียดต่างๆเป็นต้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ และมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ

4 สปาแบบองค์รวมเป็นรูปแบบของการให้บริการทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นองค์รวมสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพตลอดจนถึงการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจด้วย

5 สปาทางการแพทย์บริการจะเป็นไปในทางเพื่อการรักษาเป็นหลักซึ่งผู้ที่ให้บริการนั้นจะต้องเป็นผู้เชียวชาญและชำนาญ โดยยึดหลักการคือการนำเอาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมาใช้ร่วมกันตลอดจนนำเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาผสมผสานเพื่อมีส่วนในการรักษาและดูแลสุขภาพให้ผู้รับบริการเกิดผลดีที่สุด

อุปกรณ์สปาถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินกิจการธุรกิจสปาและการทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์สปาก็ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันเชื้อโรคเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่ผู้บริการ แนวทางในการบริหารจัดการร้านสปาหรือธุรกิจสปานั้นจะต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มยอดขายหรือผลผลิตที่ดีให้องค์กรได้ งานบริการ เป็นงานที่ต้องทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจหลังจากที่ใช้บริการและในขณะที่ลูกค้าใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนของการให้บริการ

แชร์เนื้อหานี้